ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ARVINBENET.SK

Prostredníctvom nižšie uvedených informácií si Vás spoločnosť Arvin & Benet, s.r.o (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) dovoľuje informovať o tom, ako sú prostredníctvom webovej stránky arvinbenet.sk (ďalej ako „webová stránka“), pridruženej webovej stránky projektu – karlovka.arvinbenet.sk a nadväzujúcich profilov na sociálnych sieťach spracúvané Vaše osobné údaje.

Identifikácia Prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom webovej stránky je spoločnosť Arvin & Benet, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 44 917 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59948/B.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať písomne alebo osobne na adrese Arvin & Benet, s.r.o. Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@arvinbenet.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

Prostredníctvom tohto dokumentu Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje prostredníctvom webovej stránky spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“). V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušné vhodné bezpečnostné opatrenia, najmä implementovaný bezpečnostný certifikát na webovej stránke a zavedený systém oprávnených osôb a preverených dodávateľov.

ODKLIAĽ PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ vo väčšine prípadov priamo od Vás ako od dotknutej osoby v prípade, keď mu ich samy poskytnete (napr. ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky alebo profilu na sociálnej sieti alebo priamo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak Prevádzkovateľa kontaktuje obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by vybaviť napr. Váš dopyt alebo Vám posielať newsletter. Poskytnutie osobných údajov je však v uvedených prípadoch dobrovoľné.

KEDY, AKO DLHO A NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVA PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava základné zásady spracúvania, t. j. najmä zásadu minimalizácie (spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu spracúvania), zásadu zákonnosti (spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie exituje relevantný právny základ) a zásadu minimalizácie uchovávania (osobné údaje uchováva len po obmedzenú dobu) a spracúva ich iba v prípade, ak je to:

 • nevyhnutné na plnenie uzatvorenej zmluvy alebo realizáciu predzmluvných vzťahov (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia). Pri plnení zmluvy a/alebo realizácií predzmluvných vzťahov spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Vybavovanie Vašich dopytov v predzmluvných vzťahoch v prípade, ak nás oslovíte prostredníctvom na to určených kontaktných formulárov na webovej stránke (sekcia Chcem predať/prenajať alebo sekcia Nacenenie). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: telefónne číslo, meno, priezvisko, e-mailová adresa, iné údaje uvedené vo Vašej správe, najmä údaje o vlastníctve k nehnuteľnosti a o jej parametroch. Za týmto účelom budú Vaše osobné údaje spracúvané počas doby trvania zmluvy a po jej zániku do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy nepríde, budú Vaše osobné údaje spracúvané počas trvania predzmluvných vzťahov (maximálne počas 1 roka odo dňa doručenia dopytu);
  • Realizácia výberových konaní na voľné pracovné miesta u Prevádzkovateľa alebo pri uzatváraní obchodnoprávnych vzťahov (sekcia Kariéra). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: osobné údaje uvedené v životopise a/alebo motivačnom liste, najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, údaje o vzdelaní a údaje o profesijných skúsenostiach. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas doby trvania výberového konania – do vybratia vhodného zamestnanca / obchodného partnera (maximálne 90 dní odo dňa doručenia životopisu).
 • nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:
  • Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;
 • Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

  • Odpovedanie na Vaše správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ, ktoré nám doručíte prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke (vrátane vyjadrenia záujmu o kúpu / prenájom nehnuteľnosti inzerovanej na našej webovej stránke), nášho profilu na sociálnych sieťach, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom CHATBOXU na webovej stránke. Sledovaný oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkoavteľa na vybavovaní Vašich správ a žiadostí, získaní novej klientely a na riadnom vedení obchodnej komunikácie a rozvoji spoločnosti v obchodných vzťahoch ako celku. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné údaje uvedené vo Vašej správe. Vaše osobné údaje budú spracúvané 60 dní odo dňa doručenia Vašej správy alebo do vybavenia žiadosti v nej obsiahnutej (splnenia účelu – napr. doručenia cenovej ponuky našich služieb), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa,
  • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a spôsobov, akým boli vybavené. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v potrebe evidencie a zdokladovania spôsobu, akým vybavuje žiadosti dotknutých osôb pre potreby preukázania dozornému orgánu, že si plní povinnosti vyplývajúce mu z príslušných ustanovení Predpisov o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje uvedené v žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti;
  • Posielanie klientských newsletter-ov (informácií o novinkách v spoločnosti a aktuálnych ponukách – marketing vlastných služieb bývalým alebo existujúcim klientom). Sledovaný oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkoavteľa udržaní si exitujúcej klientely a jej informovaní o aktuálnych ponukách a službách Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas 3 rokov odo dňa poskytnutia služby alebo do odhlásenia sa z odberu klientského newsletter-u.
 • Spracúvanie vykonávané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia). Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Zverejňovanie fotografií dotknutých osôb na webovej stránke, na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a iných komunikačných kanáloch a prezentačných materiáloch. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: fotografia, meno, priezvisko, funkcia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov na webovej stránke a na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska/korešpondenčná adresa, iné osobné údaje uvedené v správe. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Zverejňovanie referencií o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa na webovej stránke a na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, údaj o povolaní/pracovnej pozícií dotknutej osoby, fotografia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Posielanie informácií o aktuálnej ponuke služieb Prevádzkovateľa a o novinkách zo sveta realít (newsletter). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Spracúvanie fotografie a/alebo krátkeho videa v rámci výberového konania (sekcia Kariéra). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: fotografia a krátke prezentačné video. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas doby trvania výberového konania – do vybratia vhodného zamestnanca / obchodného partnera (maximálne 60 dní odo dňa doručenia životopisu) alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr a vždy výlučne v prípade, ak ich Prevádzkovateľovi sami poskytnete a udelíte mu tým Váš súhlas;
  • Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie / obchodnoprávneho vzťahu, ktorí neboli úspešní vo výberovom konaní pre budúceho oslovenie. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: osobné údaje uvedené v životopise a/alebo motivačnom liste, najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, údaje o vzdelaní a údaje o profesijných skúsenostiach, fotografia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom počas 1 roka odo dňa udelenia súhlasu alebo do uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu;
  • Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky, cielenie online reklamy prevádzkovateľa a výpočtu trasy do miesta sídla Prevádzkovateľa prostredníctvom externých služieb (ukladanie súborov cookies, vrátane cookies tretích strán, napr. od spoločnosti Google, LLC.).  Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: IP adresa, preferencie v online prostredí a iné údaje o aktivite na webe, vrátane určenia polohy používaného zariadenia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané v závislosti od druhu súboru cookie (doby jeho expirácie). Podrobné informácie o používaných súboroch cookies na webovej stránke nájdete v podstránke Cookie policy.

KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci v postavení tretích, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a rôznym orgánom dozoru a dohľadu (v prípade realizovanej kontroly alebo žiadosti o súčinnosť v zmysle príslušných právnych predpisov).

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť sú aj druhé zmluvné strany – účastníci sprostredkovaného zmluvného vzťahu a prevádzkovatelia realitných portálov, na ktorých Prevádzkovateľ zverejňuje ponuky Vašich nehnuteľností (pri plnení svojich zmluvných povinností na základe uzatvorených zmlúv s dotknutými osobami).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
 • spoločnosť poskytujúca online reklamné a marketingové služby (správa online marketingových kampaní a profilov na sociálnych sieťach) a spoločnosti poskytujúcej IT a programátorské služby spojené so správou webovej stránky,
 • spoločnosť poskytujúca online newsletteringové služby (služba MailChimp),
 • spoločnosť poskytujúca služby online CHATBOXU na webovej stránke a
 • fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby v postavení obchodných zástupcov (maklérov) Prevádzkovateľa alebo dodávateľov iných interných služieb.

K príjemcom Vašich osobných údajov patria aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, INSTAGRAM, Twitter, Pinterest a komunikačného kanálu Youtube. Vaše osobné údaje môžu byť vyššie uvedeným subjektom poskytnuté v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí, v prípade, ak mu udelíte súhlas so zverejnením Vašich osobných údajov na týchto sociálnych sieťach alebo ak sa zapojíte do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí. Prevádzkovatelia sociálnych sietí vystupujú v zmysle pravidiel používania týchto služieb a judikatúry Súdneho dvora EÚ v postavení spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia spolu s Prevádzkovateľom. Kontaktným subjektom je pri vyššie opísanom spracúvaní Prevádzkovateľ.

USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ ALEBO PROFILOVANIE?

V niektorých prípadoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín – USA, a to pri:

 • vybavovaní Vašich správ doručených Prevádzkovateľovi na sociálnych sieťach (spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete opísané v predchádzajúcom odseku),
 • organizovaní súťaží pre verejnosť na sociálnych sieťach a zverejňovaní Vašich fotografií na sociálnych sieťach (spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete opísané v predchádzajúcom odseku) a
 • pri využívaní marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa (online marketingové služby vprípade Vášho súhlasu) a používaní analytických nástrojov na webovej stránke (spoločnostiam poskytujúcim online analytické a marketingové nástroje, najmä spoločnosti Google, LLC),
 • posielaní newsletteru (spoločnosti prevádzkujúcej služby MailChimp – The Rocket Science Group) a
 • využívaní online CHATBOXU na webovej stránky (spoločnosti Zendesk, Inc.).

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom primeraných záruk prenosu v súlade s Nariadením – najmä prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek a/alebo zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania a zmluvných vzťahov vyššie uvedených spoločností.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

AKÉ MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

PRÁVO NAMIETAŤ - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/, (iii) Twitter: https://twitter.com/en/privacy a (iv) Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy#section-residents-of-the-eea.

PLATNOSŤ INFORMÁCIÍ

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej stránky sú platné a účinné od 23.4.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.

created by 2CREATE advertising